HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Glas
Metaller
Plast
Härdplast och termoplast
PVC
Specialplaster
Återvinning
Kemisk återvinning
Förbränning
Återvinnings- anläggningar i Stockholms län
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Förbränning

Avfallsförbränning beskrivs separat i ett annat avsnitt men just för plast kan följande sägas. Plast har högt värmevärde. Det innehåller ungefär lika mycket energi per kg material som olja. Om plasten har stor halt av fyllmedel blir dock värmevärdet lägre och samtidigt innebär fyllmedlet att det bildas aska vid förbränning. Vid förbränning bildar själva grundmaterialet i princip bara koldioxid och vatten.

Plast kan förutom fyllmedel och färgpigment innehålla andra tillsatser - t ex flamskyddsmedel. Flamskyddsmedel försvårar och fördröjer antändning pga sådant som elfel, slarv med brinnande ljus och liknande och ger brandutvecklingen ett något långsammare förlopp. Deras påverkan på förbränningsprocessen i en energiutvinningsanläggning eller destruktionsanläggning för avfall är dock försumbar.

Uretanplast innehåller en del kväve och kan bidra till bildning av kväveoxider och cyanföreningar men i en lämplig förbrännings-anläggning är detta inget problem. PVC-plast är också förbrännings-mässigt speciell. Energiinnehållet är lägre än för andra plaster vilket beror på att materialet till så stor del består av klor. Energiinnehållet är dock högre än för biobränslen. Skall man bara bränna plastmaterial med stor andel PVC krävs speciella anläggningar för att hantera den saltsyra som uppstår.

Avfallsförbränningsanläggningar med god rökgasrening som uppfyller EU-krav klarar av att elda måttliga mängder PVC som är blandat med annat avfall. Den mängd PVC som normalt förekommer i samhällets avfall innebär inga problem. Om stora samlade mängder skulle behöva brännas får de sönderdelas och blandas in under en längre tid. Det gäller generellt vid all förbränning att man inte skall chocka processen med alltför stora variationer i bränslets sammansättning och försöka hålla en någorlunda homogen blandning.

Vanligast i mellersta Europa är att plast bränns i cementugnar eller tillsätts i masugnar. I båda fallen är processtemperaturen mycket hög och vad gäller cementugnar så har kalken förmåga att absorbera en viss mängd ämnen som t ex klor utan att cementkvaliteten försämras. Om klor finns med i ett bränsle kan man få bildning av klororganiska föreningar om förbränningen inte är tillräckligt god. Även om detta uppstår i så hög grad att tillåtna gränsvärden överskrids så handlar det ändå procentuellt om mycket små andelar av klorhalten i bränslet som ger dessa effekter.

Nästan allt klor omvandlas normalt till saltsyra. Även för saltsyra finns gränsvärden och om halterna i rökgasen blir för höga kan man fånga det mesta med vattentvätt, rökgaskondensering eller filter med beläggningar av kalk- och flygaska. Om saltsyra ändå skulle släppas ut så är miljöeffekten att det ger ett bidrag till försurning. Som försurare är en molekyl saltsyra jämförbar med en molekyl svaveloxid eller kväveoxid och om man ser på mängderna av utsläppen av de båda senare så är saltsyra försumbart.

Saltsyra sprids inte lika långt från en anläggning som svaveloxider och är därför mer korrosiv i närmiljön. EUs gränsvärde för saltsyra är extremt lågt satt vilket får tolkas som att man vill hålla speciell uppmärksamhet på klor i avfallsbränsle. Som nämnts tidigare så är den dominerande klorkällan i blandat hushållsavfall vanligen koksalt från innehållet av matavfall. (Det finns kvaliteter av kol och biomassa som inte skulle klara avfallsförbränningens krav, men där man inte har några krav alls.)

Uppdaterat 2007-07-06
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum