HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Säck- och kärlsopor
Grovsopor
Förpackningar
Kartong
Papper
Glas
Metaller
Plast
Härdplast och termoplast
PVC
Specialplaster
Återvinning
Kemisk återvinning
Förbränning
Återvinnings- anläggningar i Stockholms län
El-avfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
PVC

En sjätte viktig plastsort är PVC – polyvinylklorid. Den innehåller en stor andel klor i sin kemiska struktur. PVC är omdiskuterad eftersom den kan bilda saltsyra vid förbränning och om förbränningen är ofullständig finns risk för viss bildning av halogenkolväten som bl a dioxin. (Dioxinbildning vid avfallsförbränning har dock koksalt som främsta klorkälla.) Det är vissa tillsatser i en del PVC-material av mjuknings- och stabiliseringsmedel samt klorhalten som har givit denna plast ett dåligt rykte men det finns applikationer där plasten kommer till sin rätt.

Dioxinbildning motverkas bäst genom att man undviker ofullständig förbränning. Annars finns det möjligheter i avfallsförbränningsverk att man adsorberar dioxin i filter eller att man bryter ned det i rökgaserna med hjälp av samma typ av katalysatorer som används för att ta bort kväveoxider. Kombinerad katalysatoranvändning är möjlig.

PVC används numer i väldigt liten omfattning till förpackningar men det är en viktig plast för tillverkning av byggprodukter som golvmattor, plaströr och lister. Elsladdar är en typisk användning. Dom höga råvarupriserna på koppar har blivit ett miljöproblem då vissa människor stjäl elkabel på återvinningscentralerna och bränner i gamla oljefat och dylikt för att frilägga metallen. Koppar fungerar som en katalysator för dioxinbildning. En synnerligen olämplig verksamhet således. 

PVC är naturligt ganska hård och för att göra den mjuk tillsätter man mjukningsmedel. Det är mjukningsmedlet som gör att nya golvmattor har en speciell lukt. Man kan också göra plasten mycket styv genom att blanda in fyllmedel. Typiska produkter är avloppsrör, dräneringsrör och plaströr för dragning av elledningar. Fördelarna med PVC är att den är billig och mycket motståndskraftig mot nedbrytning av olika organismer. Däremot tål den ej ljus så bra, om man inte blandat in små tillsatser av skyddande medel.

En del av dessa stabiliseringsmedel är metallföreningar, vanligen baserade på bly. Kadmium har förekommit tidigare – och det kan nog förekomma fortfarande. Blymängderna är inte stora, men finns där och är vanligare i äldre PVC. För framtiden kan man räkna med andra tillsatser och att bly får minskad användning för detta ändamål. Metallen anses inte kunna lakas ur men frisläpps vid förbränning och hamnar då i askan. Bly har hög kokpunkt och det är väldigt lite som kan ta sig igenom rökgasreningen i en modern avfallsförbränningsanläggning.
Uppdaterat 2007-07-18
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum