HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Tillgång på bioavfall
Fosfor och kväve
Humusbehov
Hästgödsel
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Biologiskt nedbrytbart avfallÅtervinning genom kompostering eller rötning

Allt organiskt avfall med biologiskt ursprung kan brytas ned med biologiska metoder, fast vissa ämnen är mer svårnedbrytbara än andra. När man talar om biologiskt nedbrytbart avfall brukar man oftast ha matavfall och trädgårdsavfall i tankarna. Det intressanta är att dessa avfallskategorier är ganska olika till egenskaperna och den lämpligaste metoden för det ena är inte alltid lämpligast för den andra. Men metodval beror också på vad man vill göra med nedbrytningsprodukterna. Mycket viktigt är att se på produkternas avsättningsmöjligheter.

För varje typ av återvinning eller återanvändning måste man börja med att studera produktmarknaden, dess storlek och dess kvalitetskrav
. De två huvudmetoderna är aerobisk och anaerobisk nedbrytning eller i dagligt tal kompostering och rötning. Båda metoderna definieras av EU-kommissionen som materialåtervinning även om detta i vetenskaplig mening knappast är en riktig definition eftersom man inte återför särskilt mycket av material som tidigare har tagits bort. Mera riktigt är att kalla det för tillförsel eller utnyttjande.

Med rötning kan man producera brännbar metangas och få ut en del växtnäringsämnen som kan användas i odling men det är värdet av gasproduktionen som är störst. Därför är det mer riktigt att anse rötning som en metod för energiutvinning. Med kompostering får man ett material som kan användas för jordförbättring och samtidigt innehåller lite grand växtnäring.
Uppdaterat 2007-05-25
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum