HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Vad är avfall?Enligt Miljöbalken  är avfall material som innehavaren (privatperson eller industri) avser eller är skyldig att göra sig av med, oavsett om materialet har ett ekonomiskt värde eller ej. I vardagligt språk kallar vi det vi inte längre behöver eller vill ha kvar för sopor. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Där det finns människor, finns hushållsavfall.  


Hanteringen av hushållsavfall styrs av fyra lagar:
  • Miljöbalken
  • Plan- och bygglagen
  • Byggnadsverkslagen
  • Arbetsmiljölagen

Till Miljöbalken finns ett stort antal förordningar bl.a. med definition på avfall, med bestämmelser om producentansvar och med regler för deponering.

Den kommunala myndigheten har ansvar för insamling och bortskaffande av hushållsavfallet. För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan. I Miljöbalken anges vad renhållningsgsordningen skall innefatta. 

Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfalll inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avfallsplanens innehåll.  

Inom EU definieras avfall som ”varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori (finns i avfallsförordningen bilaga 1) och som innehavaren gör sig av med, eller avser, eller är skyldig att göra sig av med”. Olika typer av avfall listas i en särskild förteckning (EWC = European Waste Catalogue) i avfallsförordningens bilaga 2.

Det uppstår avfall i produkternas och materialens alla skeden av livscykeln med början från råmaterialproduktionen och slutligen i förstöringen av den egentliga produkten.

Det uppstår mycket avfall i själva tillverkningsprocessen och i energiproduktionen och transporterna som tillverkningen fordrar. Inom EU finns en avfallshierarki som anger hur vi ska förhålla oss till vårt avfall. I första hand ska vi:


  • Förhindra att avfall uppstår
  • Återanvända
  • Återvinna
  • Energiutvinna
  • och i sista hand deponera
Uppdaterat 2007-07-04
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum