HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Ordlista
Lexikon - översättning till andra språk

OrdlistaOrdlistan är sammansatt i ett stycke då den ska vara lätt att skriva ut.

» Avfallsplan
» Biogas
» Brännbart avfall
» Deponera
» Deponi
» Destruera
» Ekologi
» El-avfall
» El-kretsen
» El-retur
» Energiåtervinning
» Farligt avfall
» Förpackning
» Grovsopor
» Icke brännbart avfall
» Kompostering
» Kraftvärmeverk
» Kretslopp
» Källsortering
» Miljöboxar
» Miljöstation
» Producentansvar
» Renhållningsordning
» Rötning
» Soptipp
» Återanvändning
» Återvinning
» Återvinningscentral
» Återvinningsstation


Avfallsplan

Alla svenska kommuner ska enligt lag ha en avfallsplan, där man presenterar mål och inriktning för avfallshanteringen de närmaste åren.
 
Biogas

Bildas vid rötning. Gasen består i huvudsak av metangas och koldioxid.
Se rötning.

Brännbart avfall

Enkelt uttryckt "sopor som kan brinna", t ex trä, tyg, matreseter och plastpåsar.

Deponera

Enkelt uttryckt att placera avfall i långtidsförvar.

Deponi

Ett markområde avsett och utrustat för förvaring av avfall (tipp).

Destruera

Att förstöra. I avfallssammanhang används ordet ofta om olika behandlingar där farligt avfall omvandlas till mindre farliga slutprodukter.

Ekologi

Läran om samspelet mellan alla organismer på jordens och deras livsmiljö.

El-avfall

Ordet används med samma betydelse som "elektriskt och elektroniskt avfall" (eea). Alla kasserade produkter med sladd eller batteri och ljuskällor räknas till el-avfall. Inget el-avfall får deponeras eller brännas utan att först ha gåtts igenom av godkända återvinningsföretag.

El-kretsen

Bolaget som organiserar producenternas uppgifter när det gäller el-avfall. Materialbolag finns också för andra produkter som samhället infört producentansvar för.

El-retur

"Varumärket" för det totala samarbetet mellan kommuner och producenterna om hanteringen av el-avfall. Symbolen för elretur används för att visa rätt plats för e-avfallet på återvinningsstationer och i grovsoprum.

Energiåtervinning

Att ta tillvara på avfallets energiinnehåll genom att bränna det i kraftvärmeverk.

Farligt avfall

Avfall som kan skada natur, människor och djur. Därför får det inte slängas bland de vanliga soporna, utans ska tas om hand separat. Kommunerna ordnar insamling/mottagning av farligt avfall från hushållen, t ex genom miljöstationer.

Förpackning

En konstruktion av t ex plast, metall, papper, kartong, wellpapp eller glas som används för att innehålla, skydda eller leverera en vara. Se även producentansvar.

Grovsopor

Skrymmande avfall från hushållet. På grund av särskilda regler om el-avfall får föremål med sladd eller batteri dock inte lämnas som grovsopor. Även för kylar och frysar gäller särskilda regler om återvinning. Fråga din kommun!

Icke brännbart avfall

Metaller och det avfall som blir kvar när man tagit undan sådant som går att använda, materialåtervinna, kompostera liksom det som klassa som farligt avfall eller el-avfall.

Kompostering

Biologisk behandling av lätt nedbrytbart avfall från växt- och djurriket. I en kompost bryter bakterier, svampar och smådjur ner avfallet för att komma åt näring och energi. Samtidigt avges värme, vatten och koldioxid. Slutprodukten blir ett jordförbättringsmedel.

Kraftvärmeverk

Anläggning för bland annat sopfröbränning. Genom förbränningen produceras både hetvatten till fjärrvärmenätet och elektricitet.

Kretslopp

Allt liv på jorden ingår i olika kretslopp. Ett exempel: vatten avdunstar i form av ånga från havsytan när havet värms av solen. Vattenångan förs iväg av vindarna och fallet så småningom ner som regn. Regnvattnet letar sig via bäckar och åar till havet. Cirkeln är sluten. Man kan även tala om "tekniska kretslopp" för produkter vi tillverkar och använder.

Källsortering

Att sortera avfallet där det uppstår, "vid källan". De flesta källsorterar idag tidningspapper, returglas, förpackningar och farligt avfall. Också el-avfall ska källsorteras. Restavfallet i ett hushåll minskar kraftigt om man dessutom källsorterar matavfall för kompostering.

Miljöboxar

Vissa kommuner har delat ut särskilda lådor för farligt avfall och mindre skrymmande el-avfall till hushållen. Vad boxarna kallas och hur de samlas in varierar. Kontakt din kommun om du har frågor!

Miljöstation

I många kommuner finns miljöstationer för inlämning av hushållens farliga avfall. De kan finnas vid bensinstationer coh vid bemannade återvinningscentraler. Det är inte säkert att miljöstationer finns i din kommun - men kommunen kan tala om för dig var du lämnar ditt farliga avfall.

Producentansvar

Lagstadgat ansvar för dem som tillverkat eller sålt en vara att också ta hand om avfallet från den. Producentansvaret gäller för närvarande elektriska och elektroniska produkter, förpackningar av glas, plast, metall, wellpapp, kartong och papper samt för tidningspapper och däck. Tillverkare/försöljare av de här produkterna har gått samman i materialbolag som ansvarar för insamling och återvinning. Materialbolaget har sedan tecknat avtal med olika entreprenörer. Staten har satt upp mål, som undan för undan skärps, för hur stor del av produkterna som ska återvinnas.

Renhållningsordning

Lokala regler för avfallshanteringen. Renhållningslagen föreskriver att varje kommuna ska ha en renhållningsordning.

Rötning

Vid rötning bryts avfall från växt- och djurriket ner av bakterier och mikroorganismer i en miljö utan syre. Det bildas då biogas som bl a innehåller metan. Gasen kan användas för uppvärmning av hus (det görs bland annat i Stockholm) eller som fordonsbränsle.

Soptipp

Se deponi.

Återanvändning

Att använda en vara flera gånger. Tomma glasslådor som används för att frysa in bär eller returglas som fylls på igen är två exempel.

Återvinning

Vid återvinning används materialet eller energin i en vara för ett nytt ändamål. Ett exempel är metallförpackningar som smälts ner för att sedan bli nya burkar. Materialet kan också användas för att tillverka en helt annan vara än den ursprungliga. Förpackningar av hårdplast kan till exempel bli bullerplank eller möbler. Vid energiåtervinning används brännbart avfall för att t ex producera fjärrvärme.

Återvinningscentral

Mottagningsstation för hushållens skrymmande avfall och el-avfall. Avser en större bemannad anläggning av grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, hushållens farliga avfall mm. Kommunen svarar i allmänhet för anläggningen, som ibland drivs av en anlitad entreprenör. "Kretsloppscentral" är ett annat namn som ibland används för en mottagningsstation av det här slaget.

Återvinningsstation

En mindre, icke bemannad anläggning som drivs av producenterna för mottagning av förpackningar och tidningar. På vissa återvinningsstationer kan du förutom förpackningar också lämna batterier och kläder till återvinning.
Uppdaterat 2007-09-19
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum