HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Definitioner
Kompostering
Hemkom- postering
Rötning
Förbränning
Deponering
Vad behöver deponeras?
Säker deponering
Depon- erings- kapacitet
Depon- erings- anlägg- ningar
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Deponeringsanläggningar i Stockholms Län

Karta deponierAktiva deponier

Man förväntar sig att behovet av deponering kommer att minska inom Stockholms län eller i varje fall stabiliseras på ungefär dagens nivå. Som en följd av detta kommer några av de större deponierna att avslutas. Bidragande kan ha varit det nya kravet från EU om högre täthet i botten. Flertalet av deponierna kommer dock att fortsätta med verksamheten.

Tillstånden för verksamheterna är ofta tidsbegränsade, men tillgängligt utrymme är stort och vad som naturligt sker är att tillstånden förnyas men då med förnyade villkor som är i överensstämmelse med rådande avfalls- och miljöpolitik vid förnyelsetillfällena. Länsstyrelsen bedömer inte att det skulle bli någon brist på deponeringsmöjligheter under avsevärd framtid. I själva verket är frågan om långsiktig deponeringskapacitet inte rätt ställd. Det kommer alltid att finnas möjlighet att deponera avfall även om deponeringen omges av strikta regler och bara kan utnyttjas till mycket höga kostnader. Det går i praktiken inte att hejda deponering om det inte finns några andra alternativ.

På följande deponier arbetar man med olika sorts verksamhet: hushållens normala och grova avfall, verksamhetsavfall, jord- och stenmassor etc. Det förekommer en hel del sorterings- och återvinningsarbete förutom deponiverksamheten.

Brista är en relativt stor deponianläggning i Sigtuna kommun. Deponiområdet ligger strax intill kraftvärmeverket. Kommunen äger marken men anläggningen drivs av Ragn-Sells AB. Numera deponeras inte vanligt hushållsavfall men än så länge grovavfall från hushåll. Dessutom tar man emot bygg- och rivningsavfall och jordmassor m m för sortering, återvinning och deponering av restfraktioner.

Högbytorp är en mycket omfattande deponerings- och återvinningsanläggning i Upplands-Bro kommun. Anläggningen ägs och drivs av Ragn-Sells AB och är deras huvudanläggning i Stockholmsområdet. Man arbetar med deponering, sortering och återvinning av de flesta avfallsfraktioner. Från de äldre deponidelarna suger man ut deponigas som används som bränsle i några fjärrvärmeområden i kommunen.

Kovik är en stor deponi i gränsområdet mellan Nacka och Värmdö kommuner. På anläggningen som tillhör SITA arbetar man med deponering av de flesta fraktioner för vilka samhället inte kan finna användning. Tidigare har man deponerat mycket hushållsavfall och därför finns det ganska god tillgång på deponigas som sugs ut. Gasproduktionen går till fjärrvärmeproduktion i Gustavsberg.

Löt är ett stort och ganska nytt deponiområde i norra Vallentuna och huvuddeponi för det avfall som de norra Storstockholmskommunerna inte sänder till energiutvinning. Deponin ägs av Sörab. Verksamheten är omfattande. Deponering av organiskt och brännbart avfall kommer enligt gällande lagstiftning till största delen att försvinna. Sedan tidigare finns dock deponerat material som möjliggör utsugning av en del rötgas. Gasen används ännu endast i begränsad omfattning för energiändamål utan facklas av.

Salmunge är Norrtälje kommuns huvuddeponi för sådant avfall som inte sänds till Uppsala för energiutvinning.

Sofielund – ofta även kallat Gladöområdet – i Huddinge är ett av Stockholms läns största deponiområden och huvudanläggning för SRV Återvinning AB. SRV är ett avfallsbolag som ägs gemensamt av ett antal kommuner i södra Storstockholm. Förutom deponering av praktiskt taget alla former av avfall, förekommer olika sorts återvinning och produktion av deponigas i rötceller. Gasen eldas i Skogås för produktion av fjärrvärme.

Tvetaverken i Södertälje kommun tillhör Telge Återvinning. Förutom deponering driver man sorterings- och återvinningsverksamhet samt kompostering. Man tar också vara på deponigas ur en speciellt uppbyggd rötcell. Gasen används för fjärrvärmeproduktion i Järna. Dessutom arbetar man med kompostering och jordblandning.

Deponier under avslutning

Avslutningsarbete innebär att man fortfarande tar emot olika typer av schaktmassor och jord för att jämna av ytan inför sluttäckning.

Häverö i Norrtälje kommun

Brännbacken i Österåkers kommun

Edstippen i Upplands Väsby kommun
Vid Edstippen, som varit en deponi för rivningsavfall och schaktmassor, kommer sannolikt sorterings- och återvinningsarbete av dylika material att fortsätta.

Uppdaterat 2007-09-06
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum