HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Definitioner
Kompostering
Hemkom- postering
Rötning
Förbränning
Deponering
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
HemkomposteringSmåskalig hantering som blir allt vanligare

Hemkompostering är en behandlingsform som rönt varierande popularitet. Maskkompost i låda på diskbänken eller på balkongen torde det inte finnas så många som har kvar. Kompostering av växtrester i trädgården i en enkel låda eller en hög på marken har alltid funnits hos dem som har en större tomt. Det är en enkel och billig metod att bli av med grönavfallet och höstlöven och sedan kompostkvarnarna kom ut på marknaden hamnar även flisat trämaterial från ris och kvistar i komposthögen. Man får så småningom ett jordförbättringsmaterial men det tar tid.

Blandad hemkompostering av både trädgårdsavfall och matrester i speciella isolerade kompostkärl är en ökande företeelse som gynnas av att många kommuner erbjuder lägre sophämtningstaxa. Det ekonomiskt betingade skälet för en kommun att erbjuda lägre taxa för den som hemkomposterar är att man samtidigt kopplar detta till en förlängning av hämtningsintervallet för det kvarvarande avfallet. Eftersom det återstående avfallet som hamnar i soptunnan är torrare, kan man hämta det mer sällan utan att det uppstår hygienproblem.

Det förekommer avtal om hämtning var fjortonde dag eller t o m en gång i månaden. På detta sätt sparar kommunen pengar men bara om många hus i ett område väljer en sådan taxa. Störst kostnadsminskning uppnår man i det fall där bebyggelsen är mycket gles och avstånden mellan hämtningsställen är mycket långa. Vid en samhällsekonomisk analys av hemkompostering måste villaägarens investeringar i utrustning läggas in i kalkylen och även arbetsinsatsen om den inte ses som hobbyverksamhet.

För det enskilda hushållet kan förutsättningarna för kompostproduktion vara annorlunda än vad som gäller för jordbruket. Blomsterrabatter har inte samma växtnäringsbehov per kvadratmeter som jordbruket eftersom man inte bortför någon nämnvärd skörd men många prydnadsväxter och trädgårdsgrönsaker kan vara mer krävande vad gäller jordstruktur. Olika plantor har olika krav på jordsammansättning. Egen kompost ger då möjligheter att blanda jord för olika behov. Två problem för trädgårdsägaren att se upp med är omogen kompost och dess eventuella innehåll av fytotoxiska ämnen och risken för syrebrist i rotzonen. Vidare kan användning av stor andel matavfallskompost under långa tider leda till viss ökning av salthalt i marken.

 

Uppdaterat 2007-07-18
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum