HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Definitioner
Kompostering
Hemkom- postering
Rötning
Förbränning
Brännbart avfall
Förbrän- nings- anlägg- ningar
Deponering
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
FörbränningEnergi kan utvinnas ur avfall med förbränning eller med rötning för produktion av metangas, men är det utvinning? Ja, det skulle t o m kunna tolkas som återanvändning om det gick åt mycket energi för att framställa produkten. Aluminiumförbränning blir troligen inte återvinning eftersom man då måste vara säker på att det är en viss andel elektricitet man får ut ur förbränningsprocessen eller kanske värmevärde i bränsleform. Däremot kan man argumentera att det bör klassas som energiutvinning om man tar till vara värmeenergin på lämpligt sätt.

De flesta skulle nog föredra att det vore materialet som återvanns och anse att förbränning är ett slösaktigt bortskaffande av ett material som kräver mycket kapital och arbete plus mycket energi – både i form av fossilbränsle och i form av elektricitet – för sin framställning. Men den tillförda elenergin för materialframställningen fås tillbaka som värme. Många aluminiumföremål – speciellt tunna folieprodukter – är i förhållande till materialmängden mycket kostsamma att samla in och rengöra och dessutom kan de ändå bli kraftigt oxiderade vid nedsmältning. (Nu är aluminium trots högt värmevärde inte så önskvärt i alla förbränningsanläggningar då det kan ge en del tekniska problem, men så små mängder folie som används i ett normalt hushåll och en och annan smetig kycklingform bör inte bereda några problem. Med alla dryckesburkar kan det dock bli för mycket.)

 

Uppdaterat 2007-05-08
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum