HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Våra sopor
Vad är avfall?
Var uppstår avfall?
Hushållsavfall
Verksamhets- avfall
Farligt avfall
Biologiskt nedbrytbart avfall
Tillgång på bioavfall
Fosfor och kväve
Humusbehov
Hästgödsel
Avloppsslam
Latrin
Behandlings- metoder
Kommunala avfallsansvaret
Producentansvar
Tillgång på bioavfallHur uppskattas mängderna?

En viktig fråga är hur mycket av biologiskt nedbrytbart avfall som finns i samhället och vilken kvalitet det har. Vad gäller trädgårdsavfall så är det för många mest en fråga om kvittblivning. Hur skall man på lämpligaste sätt bortskaffa det? Om det å andra sidan är så att man i en region har behov av jordförbättringsmedel och finner att mullproduktion är speciellt angeläget för odlingsändamål eller produktion av anläggningsjord så behöver man ju inte bara utnyttja trädgårdsavfall. Vi har lantbrukets alla rester, skogsavverkningsavfallet, allt barkavfall i skogsindustrin och dessutom väldigt god tillgång på torvråvara. Vidare finns stallgödsel och avloppsslam. Källor för mull- och humusbildande substans finns det gott om i Sverige, även om de inte klassificeras som avfall.

Trädgårdsavfall

Det är svårt att uppskatta mängderna av trädgårdsavfall och liknande och man vet inte i vilken grad det egentligen skall betraktas som avfall. Hur mycket som samlas in finns det ingen tillförlitlig statistik över och den totala potentialen torde vara omöjligt att få ett grepp om. En kontroll med avfallsföretag i länet om mängd inlämnat trädgårdsavfall i vissa kommuner och proportionering mot befolkning eller antal småhus ger ett resultat med stora variationer. En bedömning gjord på detta sätt indikerar att mängden som hanteras i avfallssystemet ligger mellan 30 000 och 60 000 ton per år och en stor del av detta går till kompostering för tillblandning av jord eller användning inom deponiverksamhet.

Matavfall

Om det främst är biogas som man vill producera så är matavfall en mer intressant råvara även om den också kan användas i kompostering. Hur mycket matavfall finns det?

Plockanalys

I redovisade plockundersökningar brukar mat och trädgårdsavfall tillsammans ligga på ca en tredjedel av hushållsavfallet vilket antyder 210 000 – 220 000 ton. Det kan röra sig om mer. Man skall inte räkna med att sortera ut allt detta för biologisk behandling. Det blir ett stort och dyrbart insamlingsarbete och kvaliteten är kanske inte den bästa. Marknaden för kompost och rötrester kan vara liten och en hel del av matavfallet i samhället passar lika bra för förbränning med energiutvinning.

Matavfall från livsmedelslokaler

En annan metod att uppskatta mängder kan vara att utgå från matanvändningen. I en studie av hur mycket matrester som uppstod i skolbespisningar och restauranger (Engström, Carlsson-Kanyama år 2004.) visade det sig att ca 20 % av all mat blev bortkastad. Det betyder 0,25 gånger all mat som faktiskt blir uppäten. En del kastas redan i matberedningen men det mesta var överskottsmat och mat som serverats men inte ätits upp. (Hur många lämnar inte en del av potatisen men äter upp köttet?)

Matavfallet från hushåll blir alltid dyrt att samla in och i hemmen kastas nog en mindre andel. I offentliga matserveringar kastas mat i såväl beredningen som efter måltiden men det senare avfallet kan vara förorenat med en mängd annat skräp som lämnats på tallriken som kapsyler, cigarettpaket, omslag till våtservetter och ett och annat matbestick. Hälften av den kastade maten är kanske en mer rimlig uppskattning av användbart matavfall och det mesta av detta kan nog samlas in från just från restauranger och annan kollektiv mattillagning.

I Uppsala gjordes under 1990-talet en mer detaljerad undersökning av sådant rimligt tillgängligt rötningsbart avfall. Om detta skalas upp till Stockholmsregionens större befolkning skulle man hamna på ca 50 000 ton. Till detta kommer avfall från livsmedelsindustrin men det är en mycket liten verksamhet i Stockholmsområdet. Det finns ett stort mejeri och en del bagerier men slakteriverksamheten är inte så stor längre. En del köttförädling finns men det som där produceras kan räknas in som restaurangavfall.

Mängden om ca 50 000 ton synes också bekräftas av en nyligen genomförd uppskattning av biologiskt nedbrytbart avfall genomförd av Stockholmsregionens avfallsråd, Käppalaförbundet och Stockholm Vatten. Här har man enkelt utgått från vad man vet från plockundersökningar och tillämpat en erfarenhetssiffra på att utsorteringsbart matavfall kan ligga på ungefär 10 % av nettomängden (efter utsortering av producentansvarsavfall) av alla säck- och kärlsopor.

Det verkar ha givit ett något lägre resultat men med tillägg av en del industriavfall kommer man också till en nivå på ca 50 000 ton. De 10 procenten ligger i linje med de 20 procent bortkastad mat som nämns i föregående stycke, men schablonsiffran är tillämpad rakt över och inkluderar således även matavfall från hushållen. Per invånare blir det ca 27 kg/år. Denna siffra stämmer också någorlunda med uppgifter från några kommuner där man har separat statistik för avfall som får gå till kompostering.

Människans normalintag som mätmetod

En annan metod att uppskatta mängden matavfall är att utgå från ett normalintag av livsmedel på ca 2 000 kcal per dygn eller människans värmeavgivning på i medeltal knappt 100 Watt. Båda motsvarar ca 2,3 kWh av torr biomassa eller ca 0,5 kg. Pga matens fukthalt så bör detta motsvara ca 1,5 kg mat och på ett helt år för 1,85 miljoner människor blir det en matkonsumtion på ca 1 miljon ton livsmedel. I början av 1990-talet gjordes ett försök att praktiskt ta reda på hur mycket mat av olika typer som konsumerades i länet.

Man kom fram till ca 1,3 miljoner ton men däri ingick även drycker, bl a nästan 300 000 ton mjölk. Om man räknar bort nästan allt vattnet ur dryckerna och tar hänsyn till den ökade folkmängden så ser siffran 1 miljon ton rimlig ut som nettointag. Om 20 % av inköpt mat kastas så hamnar man på 250 000 ton matavfall. Det är ungefär samma storleksordning. Som synes ovan stämmer siffrorna någorlunda med vad man kan uppskatta från total avfallsmängd och plockundersökningar. (Varför blir så mycket mat inte uppäten?)

Insamling av matavfall

Hur mycket som sedan verkligen är lämpligt att samla in beror på syftet med den biologiska behandlingen, vilka kvalitetskrav man ställer på råvaran och vilken avsättning man har för nedbrytningsprodukterna och vilka hygienkrav man måste ställa på dessa. Insamlingskostnaden är väsentlig. Att samla in en liten mängd blir billigt men för en stor mängd ökar kostnaden. Marginalkostnaden för det sist insamlade kan bli väldigt hög. Förutom matavfallet kan man också räkna stallgödsel och slam från reningsverk som behandlingsbara med biologiska metoder.

Bioavfallets sammansättning

Den torra delen av biologisk substans består ungefär av: 46 – 49 % kol, ca 42 % syre, 5 – 7 % väte, 0,5 – 2 % kväve och resten olika mineraler och spårämnen.

Uppdaterat 2007-07-19
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum