HemVåra soporNår vi målen?OrdlistaLänkarDokument att hämtaSökLogga in
Når vi målen?
Nationella och regionala miljökvalitetsmål
Regionala åtgärdsmål
Kommunala avfallsmål
Statistik
Nationella och regionala miljökvalitetsmål med bäring på avfall

Nationella

De regionala målen grundar sig på nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska gälla för hela Sverige. Miljömålen representerar den ekologiska dimensionen i en hållbar samhällsutveckling. De nationella miljökvalitetsmålen är generationsmål, det vill säga de siktar på hur vi till ungefär år 2020 kan uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer.

Regionala

De regionala miljömålen för Stockholms län är preciseringar och konkretiseringar av de nationella målen utifrån länets förhållanden. De har sikte på år 2010 såsom steg på vägen för att uppnå generationsmålen. De regionala målen beskriver därför vad som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling i länet, med en hög men realistisk ambitionsnivå utifrån regionens förutsättningar. Miljömålen får sedan vägas samman med övriga mål för samhällsutvecklingen.  

Men vilka av dessa miljömål har starkast anknytning till avfall och vilka åtgärder kan man bidra med inom avfallsområdet? I själva verket har avfall och avfallsbehandling beröring med de flesta av dem. En hel del kan göras som visserligen har marginell effekt på problemen men även små bidrag är av värde. Ett dilemma är givetvis att en del saker som föreslås för ett miljömål kan motverka lösningen av ett annat.
Uppdaterat 2007-07-18
Utskriftsvänlig sida
Ett samarbete mellan alla 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun, samordnat av Stockholmsregionens avfallsråd.
Provided by Webforum