AvloppsslamRening av avloppsvatten ger upphov till slam. Avloppslammet innehåller en blandning av inert och organiskt material plus en hel del växtnäringsämnen. Vill man återföra växtnäringsämnen från stad till land så är avloppslammet den främsta källan.

Avloppsslam räknas som organiskt avfall och från och med år 2005 får det därför inte deponeras. Användning som täckmaterial räknas dock inte som deponering, eftersom det ersätter en annan resurs som t ex anläggningsgjord blir det med EU-domstolens definiering ett utnyttjande.

Totalmängden slam varierar inte så mycket från år till år men användningen kan ändras mycket. Andelen som går till åkermark har varit betydligt större men jordbrukarna har visat ökande restriktivitet när det gäller att ta emot slam. Reglerna för slammottagning är också ganska strikta. Tungmetaller och andra föroreningar måste ligga under vissa gränser och dessutom tas hänsyn till hur åkerjorden är beskaffad där man önskar sprida slammet.

Slam får bara spridas på sådan åkermark som används för odling av till exempel stråsäd. Men all åkermark odlas inte, en stor del utnyttjas för bete. På odlad åkermark skall slamanvändning också konkurrera med spridning av stallgödsel.

Uppdaterat 2007-07-20