Plast


 
Plaster är material med mycket speciella egenskaper som låg vikt, segt, vattentätt, lättformat. De har kallats "möjligheternas material". Plastanvändningen i världen kommer att öka men mest i andra användningar än som förpackningsmaterial. Plasternas egenskaper är sådana att man ofta kan göra energivinster när man övergår från metall, trä och papper till att använda plast.

Återvinning av plast försvåras av att det inte är ett material utan ett mycket stort antal. Somliga är dock kvantitetsmässigt viktigare än andra. Plast har blivit en mycket vanlig komponent i avfall. Det utgör ungefär 10 % av hushållens säck- och kärlavfall. Plast tillverkas från lättare kolväten som separeras ut i raffinaderier för utvinning av bensin från råolja. Det är ungefär 4 % av världens råoljeproduktion som går till plasttillverkning. Ungefär hälften av detta, dvs ca 2 %, blir färdig plast och resten går åt för energianvändning i tillverkningen.

Denna energianvändning ger, liksom nästan all energianvändning, upphov till förluster. Ca en tredjedel av all tillverkad plast går till förpackningar. (För Europa finns uppgift om att det handlar om ca 40 %.) Det blir alltså 1,3 % av råoljeproduktionen som går till förpackningsplast. Det låter inte mycket, men det representerar ändå stora mängder om man börjar räkna i ton. När man talar om berg av förpackningsplast bör man komma ihåg att globalt sett två tredjedelar av all plast går till annan användning – som byggmaterial och andra produkter. Potentialen för materialåtervinning kan alltså verka större för andra plastföremål än förpackningar men antalet plastvarianter är mycket stort och många föremål är sammansatta av flera material.

De viktigaste plasttyperna utgörs av två grundtyper, plast - härdplast och termoplast.
Uppdaterat 2007-07-02